Spišská diecéza

» návrat na schematizmus

Kontakt


Veľká Franková č. 55
059 78  Veľká Franková

052/4892727

velka_frankova@kapitula.sk
http://faravelkafrankova.lepsiweb.sk

 

Obec Veľká Franková vznikla v r 1296 ako šoltýska osada, založená šoltýsom Frankom, príslušným rodine Berzevičovcov Vo svojej histórií patrila obec rôznym majiteľom, o.i. v rokoch1396 - 1529 a 1542 - 1563 kartuziánom, sidliacim na Červenom Kláštore.Od r.1563 patrila ako majetok Červeného Kláštora Spišskej Kapitule, od r. 1704 reholi kamaldulov. Po zrušení rehole sa stala od r. 1782 majetkom štátu a od r. 1820 bývalá grécko - katolíckeho biskupstva vPrešove. Farnosť Veľká Franková vznikla vr.1747,predtým teda farský kostol v obci nebol. Je však nanajvýš pravdepodobné,že sakrálny objekt - filiálny kostol alebo kaplnka, stál v obci už dávno pred vznikom tunajšej farnosti. Pri obnove terajšieho kostola bola vr. 1979nájdená listina, v ktorej sa nachádza, že na mieste, kde stojí súčasný kostol,stál predtým drevený kostol, postavený ešte kamaldulskými mníchmi z Červeného Kláštora. Podľa údajov na listine sa drevený kostol zrútil 10. marca 1854 Nový murovaný kostol začali farníci stavať 14.júna 1862, kedy bol položený základný kameň. V mesiacoch  september - október 2000 bol podrobený komplexnému reštaurátorskému prieskumu. Predmetom reštaurovania bol hlavný oltár ako celok, t. j. všetky súčasti oltárnej architektúry, všetky sošky a sochy ako aj dekoratívne prvky.   Hlavný oltár v kostole  je  neskoro barokovo-rokokový  a je evidentne a bez pochýb starší než kostol. Jeho umelecko-historické charakteristiky ho začleňujú približne do obdobia 2. polovice 18. storočia, to znamená do doby existencie bývalého dreveného kostola. Je možné uvažovať o vytvorení oltára pôvodne pre bývalý drevený kostol a o jeho prenesení po zrútení starého a postavení nového kostola. Tejto hypotéze však v zásade môžu odporovať dva faktory: 1. Zrútenie starého kostola pod lavínou - v takom prípade bolo asi fyzicky ťažko možné zachrániť oltár. 2. Časový odstup medzi zrútením starého kostola a postavením nového – t. j. od r. 1854 minimálne do r.1863, resp. 1864, t. j.  cca 10 rokov -kde a ako by bol v takom prípade oltár uložený, Oba uvedené faktory síce nevylučujú, že tomu tak mohlo byť, t.j.že obyvatelia skutočne zachránili oltár a že ho 10 rokov uchovali. Žiadne takéto ani iné konkrétnejšie údaje o histórii oltára však nie sú k dispozícii. Druhou,oveľa pravdepodobnejšou možnosťou je, že oltár bol do nového kostola premiestnený z inej lokality. Ani tento predpoklad  sa však nevie potvrdiť a nie je ani známe, odkiaľ mohol byť oltár prenesený. História oltára, miesto a presnejší čas jeho vzniku ostávajú preto zatiaľ neznáme. Hlavný oltár kostola je zasvätený jednému z najpopulárnejších svätcov, a to predovšetkým v cirkvi východného obradu. Ide tu o evidentné prelínanie západnej a východnej kultúry, tak typické pre región severovýchodného Slovenska. Vznik oltára možno položiť orientačne do druhej polovice 18. storočia. Oltár nesie znaky vrcholného baroka a  rokoka, zároveň však aj prejavy rustikalizmu a istej maniery. Pritom je možné v tejto odľahlej oblasti Slovenska predpokladať aj isté časové posuny a slohovú retardáciu. Pokiaľ by sme vzali za hodnoverný predpoklad, že oltár bol vytvorený pre bývalý drevený kostol, postavený kamaldulmi, bolo by možné ho datovať medzi roky 1710až 1780, pričom umelecko-historickou analýzou by bolo možné upresniť datovanie na roky 1750-80. Nie je však isté, či oltár skutočne pochádza zo staršieho kostola v obci a či nebol prenesený odinakiaľ. Ide o typickú barokovú oltárnu produkciu, vytvorenú v tendenciách vrcholného baroka, resp. s prienikmi rokoka,prejavujúcimi sa hlavne v architektúre oltára. Okrem toho oltár vykazuje aj istú mieru osobitej maniery, prejavujúcej sa hlavne na sochách a na pôvodnom ústrednom obraze sv. Mikuláša. Z hľadiska umelecko-historického zaradenia a hodnotenia sa tomuto dielu zatiaľ v odbornej literatúre nevenovala pozornosť. Vychádzajúc z jeho charakteristík však predbežne  sa nedá predpokladať jeho vznik v domácej spišskej dielni a pokiaľ by sa akceptovala jeho súvislosť s činnosťou kamaldulov na Červenom Kláštore, bolo by možné uvažovať aj o umeleckom prepojení s Poľskom. Táto otázka však ostáva zatiaľ otvorená a bude príležitosťou pre ďalšie hlbšie umelecko-historické a archívno-historické bádanie. V každom prípade však možno autentickú barokovo-rokokovú časť oltára považovať za veľmi kvalitnú prácu nad regionálnej úrovne s veľmi vyspelým tvaroslovím, ktorá najpravdepodobnejšie bola vytvorená pre významnejšiu lokalitu než bola v tej dobe Veľká Franková. Aj táto skutočnosť hovorí skôr v prospech predpokladu o prenesení tohto oltára do Veľkej Frankovej z iného miesta.  Oltár sv. Mikuláša predstavuje charakteristickú barokovú stĺpovú architektúru, rámujúcu ústredný oltárny obraza doplnenú sochárskou figurálnou zložkou. Základná pôvodná skladba aarchitektonická kompozícia oltára už nie je kompletná, oltár je sekundárne upravovaný a prispôsobovaný terajšiemu umiestneniu v kostole. Uvedené zmeny a nové doplnky oltárnej architektúry sú z 19. storočia  najpravdepodobnejšie súvisia s jeho sekundárnym umiestnením v novom kostole. Ústredný obraz sv. Mikuláša hol vymenený v 20. storočí.  V centrálnej časti oltára je umiestnený oltárny obraz so sv. Mikulášom.(Sv. Mikuláš biskup nar. okolo r. 270 v Patrase, zomrel v Myre okolo r.360;biskup z Myry, povestný svojou zbožnosťou a dobročinnosťou; pochovaný bol v Myre, aj po smrtí konal zázraky; preukázateľne uctievaný už v 11.storočí, kedy boli jeho ostatky prenesené do talianskeho Barí, kde mu bol postavený kostol.) Obraz je sekundárny, vymenený v r. 1936, namaľovaný rožňavským maliarom Júliusom Ádamom (signovanie a datovanie na klenbe kostola). Námet obrazu je tradičný a v ikonografii tohto svätca si najbežnejší: predstavuje sv. Mikuláša, ktorý strnulo stojí v centrálnom pláne obrazu, v ľavej ruke drží svoj osobný atribút- knihu a na nej tri zlaté hrudy, ktoré symbolizujú jeho legendárny dobročinný skutok (pomoc chudobnému otcovi troch dcér, ktorým hrozil predaj do nevestinca: tri noci po sebe hádzal sv. Mikuláš do ich okien zlatéhrudy, aby mali veno). V pozadí sú zobrazené aj tieto tri dievčatá. Obraz popri svojom tradičnom námete nesie všetky charakteristické prvky zobrazenia tohto svätca: je odetý vo svojom typickom biskupskom rúchu, v ruke má biskupskú berlu, na hlave biskupskú mitru. Okolo hlavy má svätožiaru. Postava je zobrazená na pozadí s čiastočne neutrálnym nadzemským priestorom s prizerajúcimi sa anjelikmi, v spodnej časti s reálnym priestorom s mostom amorom s loďami (toto pozadie sprostredkovane symbolizuje patrónstvo sv.Mikuláša nad lodníkmi). Obraz je v hornej časti polkruhovo ukončený, osadený je v pôvodnom profilovanom ráme, zdobenom vo vrchole oblúka rokajovou kartušou (užlen vo fragmente). Pôvodný centrálny obraz oltára je t.č. zavesený na stene kostola. Predstavuje sv. Mikuláša v podstate zhodne, takisto v centrálnejpolohe obrazu, s tými istými atribútmi a odevom. Postava je však dynamickejšia, mierne natočená, s náznakom vnútorného špirálového pohybu. V pozadí sú tridetské postavy v kadi (zobrazenie ďalšieho zázraku, ktorý svätec podľa legendy vykonal,  keď zázračne vrátil život trom deťom, ktoré zabil istýhostinský, rozsekal a naložil do soli, aby ich mohol predávať v čase hladu).Tento pôvodný obraz možno kvalifikovať ako priemernú barokovú maliarsku prácu, ktorej tvorcom bol síce poučený maliar, ktorý však (napriek istej zvláštnej miere zobrazenia) neprekročil provincionálny rámec tvorby a nedostatočne sa dokázal vysporiadať  s barokovými zákonitosťami maliarskej tvorby, s barokovú kompozíciou, dynamikou,   expresiou, používaním    šerosvitu    a pod. V roku  2009 v mesiaci  apríl  až august bola  uskutočnená výmaľba kostola, zreštaurovanie bočných  oltárov. Počas výmaľby sa v kostole urobila nová elektroinštalácia, ozvučenie a osvetlenie kostola. Výmaľbu kostola  vykonal kolektív  umeleckých maliarov a reštaurátorov Marián Švec, Peter Zahumenský a Milan Bodor.   V tomto roku 2010 sa  uskutoční zreštaurovanie  kazateľnice a krížovej cesty.